Arhiiv: Teenused

Teenused Custom Post Type

Maksuarvestus ja -konsultatsioonid

Rootsit peetakse heaoluriigiks just oma keeruka maksusüsteemi tõttu, mille eesmärgiks on kõiki ühiskonnagruppe õiglaselt kohelda säilitades samas progressiivse riigi vaimu ja teisalt omades piisavalt vahendeid laia valiku avalike teenuste pakkumiseks. Wisecounter on abiks Rootsi keerukal maksumaastikul orienteerumisel ning pakub oma klientidele igakülgset tuge maksude planeerimisel ja optimeerimisel.

Miks valida Wisecounteri maksunõustamisteenus?

 • Meie spetsialistidel on laialdased teadmised Rootsi maksusüsteemi nüanssidest. Rootsi maksusüsteem hõlmab ettevõtte tulumaksu, käibemaksu, sotsiaalkindlustusmakseid ja ka muid riiklikke ning kohalikke maksukohustusi. Oleme abiks käibemaksukohustuslasena registreerimisel ja käibemaksu maksmise haldamisel, sh õigeaegse ja täpse aruandluse teostamisel. Oluline on märkida, et Rootsis maksustatakse ettevõtte kasumit. Ettevõtte kasumimaksu määr on tavaliselt madalam kui tulumaksumäär ning seda kontrollitakse ja kohandatakse üsna sageli. Rootsis on kasutuses progressiivne tulumaksusüsteem - kõrgema palgaga inimesed maksavad suurema protsendi oma tulust maksudeks kui madalama palgaga inimesed. Sotsiaalkindlustusmaksed on üldises maksukoormuse suureks osaks. Sotsiaalkindlustusmaksete najal on üles ehitatud Rootsi sotsiaalkindlustussüsteem, mis pakub kõigile riigi elanikele mitmeid hüvesid, nagu tervishoiuteenus, riiklik pension, töötuskindlustus, tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkus, invaliidsuskindlustus jne. Nii tööandjad kui ka töötajad panustavad sotsiaalkindlustusmaksete tasumisse.

 • Meie konsultandid on teile abiks piiriüleste tehingute, siirdehindade ja muude rahvusvahelise maksumaastiku küsimuste lahendamisel. Kuna tegutseme lisaks Rootsile ka Eestis, Soomes ja Lätis, saame oma mitmel turul tegutsevatele klientidele pakkuda terviklikku lähenemist ja garanteerida, et nende maksud on makstud korrektselt ja ettevõtte huvisid silmas pidades.

 • Oleme hoolsad ja nõudlikud ka pisidetailide osas ning tagame sedakaudu, et teie ettevõte järgib korrektselt Rootsi maksunõudeid. Kui tegutsete Rootsis, peate esitama finants- ja maksuaruanded Rootsi maksuametile Skatteverket. Kõik finantsaruanded peavad olema kooskõlas Rootsi maksumenetluse seadusega (Skatteförfarandelagen), tulumaksuseadusega (Inkomstskattelagen), käibemaksuseadusega (Mervärdesskattelagen) ja muude seotud õigusaktidega.

 • Meie konsultandid omavad teadmisi erinevate majandusharude võimalikust maksuproblemaatikast, mis võimaldab meil pakkuda personaalset lähenemist vastates teie ettevõtte spetsiifikale ja võimalustele. Teeme oma klientidega tihedat koostööd, et tagada nende ettevõtete hea käekäik Rootsi maksumaastikul, pakkudes tuge auditite ettevalmistamisel, maksukohustuste optimeerimisel ja muude oluliste finantsvalikute tegemisel.

 

Maksuarvestus- ja konsultatsiooniteenuse pakkumine Rootsis nõuab ettevõtluskultuuri mõistmist, tehnilist oskusteavet ja pühendumist seadusmuudatustega kursis olemisele. Meie konsultandid pakuvad teile väärtuslikku abi Rootsi maksumaastikul edukaks toimetulekuks.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Finantsnõustamine

Mõistame, et finantsstabiilsus on ettevõtte edu eeltingimuseks. Pakume personaalsetest kliendi vajadustest lähtuvat nõustamisteenust, mis aitab teie ettevõttel Rootsi ärimaastikul edukalt navigeerida, tugevamaks saada ja eesmärke saavutada.

Miks valida Wisecounteri finantsnõustamisteenus?

 • Pakume põhjalikku ja süstemaatilist lähenemist teie ettevõtte finantsasjadele. Analüüsime teie organisatsioonide hetkeseisundit ja töötame välja realistlikud strateegiad pikaajalise stabiilse kasvu saavutamiseks. Meie spetsialistid määratlevad koostöös teiega, milles seisnevad teie ettevõtte finantstugevused ja mida tuleb paremaks muuta. Finantsstrateegiad töötame välja lähtuvalt teie ettevõtte eesmärkidest ja kooskõlas pidevalt areneva, kuid teisalt väga selgelt väljakujunenud Rootsi turuga.

 • Anname juhiseid maksustrateegiate optimeerimiseks Rootsi maksuseaduste kohaselt. Meie maksukonsultandid kasutavad spetsiaalset legitiimset maksude optimeerimise metoodikat, mis aitab tagada teie ettevõtte kasumi maksimeerimise ja on samal ajal Rootsi maksuseadustega kooskõlas.

 • Meie teenus hõlmab rahavoogude juhtimist, keskendume kohustuste vähendamisele ja optimeerimisele. Meie kohustuste haldamise metoodika aitab ettevõtte finantsstruktuuri optimeerida ja annab pikaajalisi tulemusi. Nõustame ettevõtteid, kuidas säilitada kestev finantsstabiilsus ja juhtida rahavooge nii, et teie organisatsioonil oleks võimalik ka majanduslike kõikumiste ajal edukalt toime tulla.

 • Aitame minimeerida riske ja aidata kaasa sellele, et teie ettevõtte äriedu ei oleks mõjutatud ootamatutest takistustest Rootsi ärikeskkonnas. Pakume konkreetseid riskide vähendamise strateegiaid, et tagada teie ettevõtte finantsstabiilsus. Meie konsultatsioonid sisaldavad soovitusi tegevuse täiustamiseks, taktikaid kulude vähendamiseks ja ettepanekuid finantsprotseduuride täiustamiseks.

 

Võtke meiega ühendust ja lubage meil selgitada, kuidas meie poolt pakutavad teenused saavad olla teie ettevõtte finantsedu võtmeks Rootsi ärikeskkonnas.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Ärinõustamine

Jätkusuutliku kasvu loomiseks ja takistuste ületamiseks saate tuge meie Rootsi ärinõustamiskonsultantidelt, kes teevad teiega koostööd loomaks tõhusaid äristrateegiaid, mis on kooskõlas Rootsi turu arengute ja teie endi eesmärkidega.

Miks valida Wisecounteri ärikonsultatsiooniteenused?

 • Wisecounteri strateegilise planeerimise teenuse pakkumisel lähtuvad meie konsultandid klientide ärialastest eesmärkidest ja väljakutsetest Rootsis. Aitame ettevõtetel äristrateegiaid selgelt määratleda ja ellu viia, märgata laienemisvõimalusi ja toime tulla võimalike takistustega. Meie konsultandid saavad olla teile kasulikud pikaajalise ärilise edu saavutamisel, aidates kaasa kulude vähendamisele ning tõhususe suurendamisele.

 • Meie konsultandid nõustavad, kuidas ettevõtted saavad Rootsi turule siseneda läbimõeldult ja edukalt. Meie meeskond pakub teile igakülgset tuge, mis hõlmab kõike alates ettevõtte asutamisest kuni igapäevaste toimingute planeerimiseni, lepingute koostamise ning eeskirjade järgimiseni. Meie spetsialistide aastatepikkune kogemus töötamisest klientidega erinevates ärivaldkondades võimaldab meil tagada, et meie poolt pakutav ärialane nõu lähtub konkreetse kliendi võimalustest ja problemaatikast ning on praktikasse rakendatav ja tulemuslik.

 • Finantsasjadesse selguse toomine on meie ärinõustamisteenuse üheks oluliseks komponendiks. Meie kogemus näitab, et finantsanalüüs, eelarvestamine ja finantsstrateegia kujundamine aitavad luua eeldused muutuste tekkeks, tagavad ettevõtte jätkusuutlikkuse ja toovad kaasa märgatava tulemuste paranemise. Pakume väärtuslikku teavet teie ettevõtte finantsseisundi kohta, tuues välja nii selle eelised kui ka puudused.

 • Aitame ettevõtetel luua strateegilisi partnerlussuhteid ja leida allhankijaid ning muid äritegevuseks vajalikke kontakte Rootsis. Usalduse loomine on Rootsi ärikultuuris väga oluline. Rootslased hindavad järjepidevust ja võimet täita lubadusi. Püsivate partnerlussuhete loomist peetakse vastastikuse edu saavutamise eelduseks.

 

Võtke meiega ühendust, et kasutada meie pikaajalist kogemust ja kontaktide pagasit oma ettevõtte tugevdamiseks. Lubage meil konsultatsiooni käigus teile tutvustada, mil moel saavad meie teenused olla teie jaoks liikumapanevaks jõuks Rootsi turul.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Firmade asutamine (sh lubade taotlemine, registreeringud)

Meie pikaaegne kogemuste pagas võimaldab pakkuda kvaliteetset ja läbimõeldud firmade asutamise täisteenust. Oleme teile abiks Rootsis ettevõtte asutamise protsessi igas etapis, luues kindla vundamendi teie ettevõtte pikaajaliseks eduks.

Miks valida Wisecounteri teenused?

 • Omame põhjalikku arusaama Rootsi äriseadustest, ettevõtlusreeglitest ja kultuurilistest iseärasustest. Rootsis on mitmeid ettevõttevorme, millest levinumad on füüsilisest isikust ettevõtja (enskild firma), piiratud vastutusega äriühing (aktiebolag või AB) ja filiaal. Sobiva vormi valimine sõltub ettevõtte planeeritavatest omandisuhetest, eemärkidest ja plaanidest. Rootsi keerulise struktuuriga maksustamissüsteemi tõttu on oluline mõista ettevõtlusega alustamisel ka võimalikke maksuaspekte. Olenevalt ettevõtte tüübist võivad olla tegutsemiseks vajalikud litsentsid või load. Sujuv asutamisprotseduur sõltub regulatiivse maastiku tundmisest ja vajalike lubade võimalikult kiirest kättesaamisest.

Allpoolne loetelu annab ülevaate meie poolt pakutava asutamisteenuse komponentidest:

 • Esialgne koosolek, et arutada asutatava ettevõtte eesmärke ja võimalikke piiranguid
 • Abi sobivaima äristruktuuri valimisel (nt AB, füüsilisest isikust ettevõtja, filiaal)
 • Abi eristuva ja nõuetele vastava ärinime broneerimisel
 • Nõutava juriidilise dokumentatsiooni, näiteks äriühingu põhikirja koostamine ja esitamine
 • Registreerimisprotseduuri korraldamine Rootsi äriregistris Bolagsverketis
 • Tugi organisationsnummeri (ettevõtte identifitseerimisnumbri) hankimisel
 • Abi ettevõtte registreerimisel Rootsi maksuametis (Skatteverket)
 • Abi käibemaksukohustuslaseks registreerimisel, kui see on ettevõtte puhul kohaldatav
 • Rootsi ettevõtte pangakonto avamise protseduuri hõlbustamine
 • Selle tagamine, et kõik asutamisprotseduurid järgivad Rootsi seadusi ja määrusi
 • Pidev abi iga-aastase ja -kuise aruandluse korraldamisel ja muude asutamisjärgsete küsimuste lahendamisel
 • Nõustamine tööandjaks olemisega seotud küsimustes, nagu lepingud ja kohustuslik kindlustus. Rootsis on ainulaadne tsentraliseeritud palgakujunduse süsteem, mida tuntakse Rootsi mudelina. Rootsi Ametiühingute Konföderatsioonil ja Rootsi Tööandjate Keskliidul (Svenskt Näringsliv) on keskne roll üldiste palgatingimuste läbirääkimisel, millega antakse igale sektorile spetsiifilised juhised palgamäärade kehtestamiseks.
 • Abi A-skatti hankimisel ja kõikide vajalike nõuete täitmisel, et töötajad saaksid Rootsis tööle asuda
 • Põhjalik abi kollektiivlepingute sõlmimisel Rootsis. Kollektiivlepingute süsteemi mõistmine ja selles oskuslikult navigeerimine on Rootsis tegutsevatele ettevõtetele hädavajalik, kuna kollektiivlepingutel on oluline roll töösuhete ja töötingimuste kujundamisel, eriti kehtib see ehitussektori puhul.
Wisecounteri firmade asutamisteenust kasutades saate olla kindel, et teie uus ettevõte on täielikus vastavuses Rootsi seadusandlusega. Võtke meiega ühendust ja kasutage meie kui asutamisteenuse pakkuja abi, et säästa aega ja kiirendada protsessi.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Palgaarvestusteenus

Usaldades palgaarvestuse teostamise meie spetsialistide hoolde saate olla kindel, et teie palgaarvestus vastab Rootsi õigusaktidele ja standarditele ning teie ettevõtte huvid on täielikult kaitstud.

Miks valida Wisecounteri palgaarvestusteenus?

 • Meie arusaam Rootsi maksu- ja palgaarvestuse seadusandlusest on põhjalik. Rootsi maksusüsteem on keerukas ja sisaldab nii riiklikke kui kohalikke makse. Palgaarvestuse korrektsus sõltub suurel määral vajalike mahaarvamiste ja sotsiaalkindlustusmaksete õigeaegsest teostamisest.

 • Tagame, et teie ettevõte järgib vajalikke kollektiivlepinguid, mis kaitseb teid võimalike õigusvaidluste eest ning loob korrektsed tööandja-töötaja suhted. Kollektiivlepingud reguleerivad Rootsis paljusid ärisektoreid ja neil on konkreetne mõju palgaarvestusprotseduuridele. Kollektiivlepingud määravad kindlaks mitmed parameetrid, hõlmates palka, hüvitisi ja ka muid ettekirjutusi, mis peavad olema palgaarvestussüsteemis korrektselt kajastatud.

 • Kuna omame teadmisi ja kogemust nii Eesti kui Rootsi palgaarvestuse teostamisel, saame teenust pakkuda kombineeritult mõlemas riigis. Haldame töötajate palgaarvestust nii Eestis kui Rootsis ja tagame järjepideva, õigeaegse ja mõlema riigi nõuetele vastava palgaarvestuse.

 • Pakume kiiret ja veatut palgaarvestusteenust ning tagame, et teie ettevõte saab meilt pidevalt tuge ning nõu palgaarvestuse paremaks korraldamiseks. Rootsis, nagu ka Eestis kehtivad üksikasjalikud eeskirjad töötasu arvestuse ja töötasult makstavate maksude osas. Tööandjad on kohustatud esitama maksuametile infot töötasude kohta, tagades läbipaistvuse ja täpsuse.

 • Meie abiga saate vähendada kulusid kvaliteeti ohvriks toomata. Pakume kvaliteetset palgaarvestusteenust taskukohase hinnaga.

 

Meie teenus tagab sujuva ja tõrgeteta palgaarvestuse teostamise Rootsis, võimaldades teil keskenduda sellele, mis on tõesti oluline: oma ettevõtte arendamisele. Võtke meiega ühendust, et saada lisateavet selle kohta, kuidas saame teile palgaarvestusteenust pakkudes kasulikud olla.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Juriidiline nõustamine

Rootsis sõltub teie ettevõtte edu tugevast õiguslikust vundamendist. Meie kogenud õigusnõustajate meeskond pakub igakülgset juriidilist nõu lähtudes Rootsi õigussüsteemi eripäradest.

Miks valida Wisecounteri teenused?

 • Kaitseme teie ärihuve pakkudes õigusalast nõustamist alates ettevõtte asutamisest kuni igapäevaste toimingute, lepingute ja eeskirjade koostamise ning järgimiseni. Meie spetsialiteediks on täisteenuse pakkumine, mis aitab teid ettevõtte asutamise protsessi igas etapis, tagades teie ärile tugeva vundamendi. Lisaks asutamisprotseduuride läbiviimisele aitavad meie spetsialistid Rootsis lepingute koostamisel, hindamisel ja nõustavad teid erinevates ärialastes küsimustes, et tagada õigusselgus ja kaitsta teie ettevõtte huve.

 • Pakume õigusnõu Rootsi töösuhete küsimustes, aidates ettevõtjatel luua ausad ja nõuetele vastavad töösuhted oma töötajatega. Oleme abiks Rootsi tööseadusandluse efektiivsel järgmisel. Anname kvalifitseeritud nõu töölepingute sõlmimise ja ka vallandamispoliitika osas. Meie nõustajad on teile toeks kollektiivlepingute täitmisel ja tööõigusalaste reeglite järgimisel.

 • Meie meeskond pakub juriidilist tuge ettevõttete omandamise, ühinemiste ja jagunemiste korraldamisel. Aitame teil ühinemiste ja ülevõtmiste puhul kitsaskohti ennetada tagades sujuva protsessi, mis vastab Rootsi õigusnormidele. Aitame korraldada ja läbi viia läbirääkimisi koostöölepingute sõlmimiseks ja teostame due diligence’i.

 • Meie konsultandid aitavad vaidluse korral teie õigusi kaitsta. Teie ettevõttele parima lahenduse saavutamiseks pakuvad meie õigusnõustajad strateegilist ja sisulist tuge vaidluste lahendamisel läbirääkimiste kaudu, lepitusmenetluse või kohtuvaidluse teel.

 

Konsultatsioonile tulekuks võtke meiega ühendust ja lubage meie Rootsi spetsialistidel olla teile abiks oluliste küsimuste lahendamisel ning parima õigusalase tegevuskava loomisel ning elluviimisel.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Raamatupidamisteenused

Meie aastatepikkune kogemus Rootsis võimaldab meil pakkuda kvaliteetset ning läbimõeldud raamatupidamisteenuste valikut Rootsi väljakujunenud ja nüansirikkal ettevõtlusmaastikul. Meie pühendunud konsultantide meeskond omab põhjalikke teadmisi Rootsi maksuseadusandlusest ja raamatupidamisstandarditest ning seetõttu saame lisaks finantskorrektsusele tagada ka vastavuse Rootsi seadusandlusega.

Miks valida Wisecounteri raamatupidamisteenused?

 • Teadmised Rootsi seaduste nüanssidest ja igapäevane tegutsemine Rootsi majanduskeskkonnas kohapeal võimaldavad meil oma klientidele pakkuda laia spektriga korrektset raamatupidamisteenust. Meie põhjalikud teadmised Rootsi üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetest võimaldavad meil tagada täieliku vastavuse Rootsis kehtivate raamatupidamisnõuetega.

 • Meil on põhjalikud ekspertteadmised Rootsi maksusüsteemist, mis hõlmavad ettevõtte tulumaksustamist, käibemaksu (Moms) ja sotsiaalkindlustusmakseid. Aitame nii Rootsis käibemaksukohustuslasena registreerimisel kui ka käibemaksukohustuse täitmise administreerimisel, sh õigeaegse ja korrektse aruandluse teostamisel. Oluline on märkida, et ettevõtlustulu Rootsis maksustatakse. Ettevõtlustulu maksumäär on tavaliselt madalam kui eraisiku tulumaksumäär, kuid see muutub üsna sageli. Rootsis on kasutusel progresseeruv füüsiliste isikute tulumaksusüsteem, mis tähendab, et suurema sissetulekuga inimesed maksavad suurema protsendi oma sissetulekust maksudena.

 • Rootsi ettevõttekultuuri ja keele tundmine ning Wisecounteri kontori tegutsemine Stockholmis annavad sisulise eelise. Meie raamatupidamismeeskond töötab Rootsis, räägib rootsi keelt ja mõistab seetõttu nii sotsiaalse keskkonna kui ärimaastiku peensusi Rootsi kontekstis.

 • Meie tugevuseks on täpne ja nõuetele vastav palgaarvestus, mis lähtub Rootsi tööseadustest ja määrustest. Aitame töötajate palgaarvestuste teostamisel, maksude arvestamisel ja sotsiaalkindlustusmaksete tegemisel. Anname nõu ametiühingu lepingutega seotud küsimustes, mis puudutavad palgaarvestust, teostame kalkulatsioone ja aruandlust.  

 • Meie raamatupidajad hoiavad korras kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed. Rootsi sotsiaalkindlustussüsteem on nüansirohke ja loodud Rootsi elanikele täieliku turvalisuse pakkumiseks. Nii töötaja kui tööandja on kohustatud panustama sotsiaalkindlustusmaksetesse, mille najale tugineb Rootsi tervishoiuteenuse pakkumine, pensionid, töötushüvitised, vanemapuhkus, haigushüvitised ja palju muud.

 • Oleme spetsialiseerunud igakülgse abi pakkumisele ettevõtetele, kes soovivad mõista Rootsi ametiühingute süsteemi ja selles tõhusalt orienteeruda. Ametiühingud mängivad Rootsi riigi tööturul vägagi olulist rolli, seades töötajate töötingimustele rangeid nõudmisi ja omades suurt mõjujõudu töötajate palgamäärade kujunemisele. Paljud tegevusvaldkonnad on ligipääsmatud ilma ametiühingutega lepinguid sõlmimata.

 • Tagame piiriüleste tehingute nõuetele vastava kajastamise raamatupidamises ja aruandluses. Piiriüleste tehingute kajastamine ja meie klientide nõustamine on meie raamatupidajate jaoks igapäevane töö. Kuna saame riigiasutustega suhelda kohalikus keeles, on meil võimalik pakkuda oma klientidele operatiivset tuge ning selgitada asjaolusid üheselt mõistetavalt.

 • Kanname hoolt igakuise ja iga-aastase aruandluskohustuse kandmise eest Rootsis. Ettevõtetele kohustuslik aruandlus on reguleeritud raamatupidamisstandardite nõukogu koostatud üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetega (bokföringslagen). Fnantsaruandlus peab olema kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) suuremate ettevõtete puhul ja Rootsi raamatupidamise aastaaruande seadusega (årsredovisningslagen) väiksemate ettevõtete puhul.

 

Konsultatsiooni kokkuleppimiseks võtke meiega julgelt ühendust. Aitame teil korraldada Rootsi raamatupidamise selliselt, et saate keskenduda sellele, mis on oluline ehk oma ettevõtte arengule ja kasvule.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.